Open Letter: Hebrew

מכתב פתוח אל ממשלת גרמניה עם בקשה ליזום שיחות שלום

,קנצלרית נכבדה

שר החוץ הנכבד,

 

"היאוש מוליך אותנו שאולה", כותב הסופר הישראלי דויד גרוסמן. "המזרח התיכון" מאיים להתפוצץ. מי שמאמין עדיין בשלום זקוק לתיקווה. זה בדיוק מה שחסר" (פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג 9.7). ל"קול קורא" זה אל המדיניות הישראלית אנו מצרפים קריאה אל המדיניות הגרמנית לעזור. אנו יהודים באמונתנו ו/או במוצאנו, איננו בדעה אחת, מה גרם להתלקחות האלימות אך אנו מאוחדים בדעה, שממשלת גרמניה, אם במסגרת האיחוד האירופי או לבדה, מסוגלת לעזור לכבות את מוקד  התבערה. אין מדינה אחרת שמסוגלת לכך מבחינה פוליטית, שנהנית מאמון כה רב באיזור כמו ממשלת גרמניה. אחדים מאיתנו פנו אליכם כבר לפני שנתיים להזמין את הצדדים לסיכסוך לשיחות שלום בגרמניה (-בהשתתפות מתווכי שלום אמונים-)      


 

.החותמים על עצומה זו חוזרים ומחדשים את הבקשה הדחופה הזאת

:החותמים